نانو تک شیمی؛عرضه کننده انواع محصولات شیمیایی !

هالیدهای فلزی

Showing all 5 results

Potassium iodide

پتاسیم یدید

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

پتاسیم یدید

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

سدیم کلرید

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

سدیم کلرید

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980
Iron chloride

کلرید آهن

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

کلرید آهن

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

کلرید کلسیم

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

کلرید کلسیم

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

منیزیم کلرید

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980

منیزیم کلرید

برای قیمت تماس بگیرید 09123766980